นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ESTSCON11

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11 "ESTACON 2020" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่สำคัญในการให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการสร้างงานวิจัยและนำความรู้ไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นเพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไป