หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับ

หัวหน้าสาขา อาจารย์ ดร. นรงค์ วิชาผา
E-mail: narong3054@hotmail.com

ติดต่อสาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000