ทำบุญตักบาตรอาคารปฏิบัติการช่างกลโรงงาน สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในวันที่ 6 มกราคม 2566