คณาจารย์

ประธานหลักสูตร ปวส.ช่างกลโรงงาน

อาจารย์ อุทัย  ธารพรศรี
Uthai Tharnpornsri
E-mail : mangpro10@yahoo.co.th 
research :
teaching : ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
เขียนแบบเทคนิค

อาจารย์ประจำหลักสูตร ปวส.ช่างกลโรงงาน

อาจารย์ อามิณฑ์ หล้าวงศ์
Amin Lawong
E-mail : aminlawong@hotmail.com 
research :
teaching : เครื่องจักรกลชั้นสูง 1
เครื่องจักรกลชั้นสูง 2
การบำรุงรักษาโรงงาน

ประธานหลักสูตร อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ

อาจารย์ วรรณรพ ขันธิรัตน์
Wanrop Khantirat
E-mail : wanrop@windowslive.com 
research :
teaching : Computer Aid Design and Manufacturing
วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 

อาจารย์ประจำหลักสูตร อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ

อาจารย์ ราชันย์ วงษ์ทวี
Rachan Wongthawee
E-mail : rachan16@hotmail.com 
research :
teaching : Work Study 

อาจารย์ประจำหลักสูตร อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ

อาจารย์ อ.อุทัย ธารพรศรี
Uthai Tharnpornsri
E-mail : mangpro10@yahoo.co.th
research :
teaching : Maintenance Engineering 

อาจารย์ประจำหลักสูตร อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ

อาจารย์ อนุชา ศรีบุรัมย์
Anucha Sriburum
E-mail : anuchasri_oh@hotmail.com
research :
teaching : Computer Aided Design
Production Planning and Control
มาตรวิทยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ วราภรณ์ วโรรส
Waraporn Warorot
E-mail : iiwara7@gmail.com 
research :
teaching : Quality Control 

ประธานหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

รศ.ดร. สุพรรณ สุดสนธิ์
Asst. prof. Suphan Sodsoon, Ph.D.
E-mail : 
research :งานวิจัย
teaching : Operations Research
Industrial Plant Design
Engineering Economy

อาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ ดร. นรงค์ วิชาผา
Narong Wichapa, Ph.D.
E-mail : narong3054@hotmail.com
research :งานวิจัย
teaching : Engineering Statistics / Probability and Statistics
Quality Control
Production Planning and Control 

อาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ อ.ศุภกิจ เศิกศิริ
Supakit Sergsiri
E-mail : ensupakit@gmail.com
research :งานวิจัย
teaching : Engineering Materials
Manufacturing Processes
Safety Engineering

อาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ ดร. ไทยทัศน์ สุดสวนสี
Thaithat Sudsuansee, Ph.D.
E-mail : ttcsss@gmail.com 
research :งานวิจัย
teaching : Engineering Drawing
Engineering Mechanics
Thermodynamics/ Thermodynamics of
Materials/ Thermofluids

อาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ อามิน หล้าวงศ์
Amin Lawong
E-mail : aminlawong@hotmail.com 
research :งานวิจัย
teaching : Industrial Work Study
Maintenance Engineering