นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นตัวเเทนกลุ่มนำเสนอโครงการย่อย (Online) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566 โครงการย่อย”การผลิตไม้กวาดดอกหญ้าบ้านโพนนาดี” และโครงการย่อย”การพัฒนาห่วงโซ่การผลิตเสื่อกกลายขิดเพื่อยกระดับรายได้ชุมชน” ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์