ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Email

thaithat.su@ksu.ac.th

เบอร์โทรติดต่อ

0915166444

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง) 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

Facebook messenger