สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ สุรินทร์ พงษ์สกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 และสาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 ณ ศูนย์ทดสอบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งเกิดจากร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสาขาวิศวกรรมอุตสาหาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยโครงการฯนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมทดสอบจำนวนทั้งสิ้น 95 คน ประกอบไปด้วย บุคคลากร และนักศึกษา จากสถานศึกษาประกอบด้วย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้ผู้บุคลากรในหน่วยงานของรัฐเอกชนและผู้ที่สนใจได้ผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเป็นเครือข่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติต่อไป

 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ สุรินทร์ พงษ์สกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 และสาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 ณ ศูนย์ทดสอบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ — ที่ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ดร.เกยูร ดวงอุปมา หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงานโครงการต่อท่านประธานในพิธี

คณะกรรมการทดสอบและคณาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คณะกรรมการทดสอบและคณาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 และสาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1

ผู้เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 รุ่นที่ 1 (นักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์)

ผู้เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 รุ่น 1 (นักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์)

ผู้เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 รุ่น 2 (นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)

ผู้เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 รุ่น 3

(นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์)

คณะกรรมการชี้แจงระเบียบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

การทดสอบภาคปฏิบัติ สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1

บรรยากาศการทดสอบภาคปฏิบัติ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 

การทดสอบภาคทฤษฎีสาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1