สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563

สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนที่สาขาวิศวกรรมอุตสาหการในระดับปริญญาตรี(4 ปี) ระดับปริญญาตรี(2 ปีต่อเนื่อง) และระดับปวส.(2ปี) ทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อผ่านคณาจารย์ประจำหลักสูตรได้ที่เบอร์โทรต่อไปนี้
อาจารย์ศุภกิจ เศิกศิริ เบอร์โทรสำหรับผู้สนใจสมัครเรียนที่สาขาวิศวกรรมอุตสาหการในระดับปริญญาตรี(4 ปี) ระดับปริญญาตรี(2 ปีต่อเนื่อง) และระดับปวส.(2ปี) ทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อผ่านคณาจารย์ประจำหลักสูตรได้ที่เบอร์โทรต่อไปนี้

อาจารย์ศุภกิจ เศิกศิริ เบอร์โทร 📞080-245-3546  อาจารย์อามิณฑ์ หล้าวงศ์ เบอร์โทร 📞081-799-5035

อาจารย์อนุชา ศรีบุรัมย์ เบอร์โทร 📞083-419-4954  อาจารย์ไทยทัศน์ สุดสวนสี เบอร์โทร 📞 091-516-6444