หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ จัดโครงการของรับรองปริญญา/วุฒิบัติในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยมีคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ฯ ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย รองประธานอนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิต อนุกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ศันสนีย์ สุภาภา อนุกรรมการ
5. นางสาวกนกพร ส่องศรี เลขานุการอนุกรรมการ
โดยในพิธีเปิดโครงการ ฯ ได้รับเกียรติจากท่านพัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิกุลทอง อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม